Spelenderwijs een fijne gezinshond

Algemene voorwaarden en Klachtenprocedure

Algemene voorwaarden

 1. Alle tussen HOND en SAMENLEVING en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten vallen onder de navolgende voorwaarden.
 2. HOND en SAMENLEVING behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren of cursisten voor verdere deelname aan een cursus uit te sluiten.
 3. Aanmelding voor een cursus of een privéles geschiedt via het emailadres of via het telefoonnummer van HOND en SAMENLEVING. U ontvangt een factuur en de geldende algemene voorwaarden.
 4. Met betaling van het verschuldigde cursusgeld gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van HOND en SAMENLEVING en bent u cursist.
 5. Alleen volwassenen (18 jaar en ouder) kunnen zich inschrijven als cursist.
 6. De eigenaar/begeleider van de deelnemende hond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de hond en dient zelf een (WA) verzekering te hebben die eventuele toegebrachte schade dekt. Dientengevolge is HOND en SAMENLEVING te allen tijde gevrijwaard van ongeval en/of schade toegebracht aan derden, aanwezige materialen, gebouwen en voertuigen, door de cliënt zelf, de hond, de deelnemende gezinsleden en eventueel meegekomen personen.
 7. HOND en SAMENLEVING is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen of geld.
 8. Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan, door overmaking op het bankrekeningnummer van HOND en SAMENLEVING, doch uiterlijk voor het verstrijken van de in de factuur vermelde betalingsperiode. Overmaking onder vermelding van het factuurnummer. Bij het in gebreke blijven behoudt HOND en SAMENLEVING zich het recht voor om de cursist uit te sluiten van deelname.
 9. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 10. Indien een les niet gevolgd kan worden, dient dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les via email, voicemail, SMS, of WhatsApp aan HOND en SAMENLEVING kenbaar te worden gemaakt.
 11. Indien er niet, of korter dan 24 uur, voorafgaand aan een les is afgemeld, dan wordt deze les als gevolgd beschouwd en kan deze les dus niet worden ingehaald.
 12. Indien er langer dan 24 uur voorafgaand aan een les is afgemeld, dan kan de gemiste les worden ingehaald, mits daarvoor een mogelijkheid is binnen de cursusperiode.
 13. Een serie groepslessen dient binnen de in de factuur vermelde cursusperiode te worden gevolgd.
 14. Indien door overmacht of ziekte van de instructeur de les niet door kan gaan, dan wordt deze les op een later tijdstip opnieuw aangeboden. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via email, telefoon, SMS of voicemail. Aan het niet ontvangen/lezen van de annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
 15. HOND en SAMENLEVING heeft de vrijheid om de indeling van de groepen naar eigen inzicht te maken.
 16. HOND en SAMENLEVING kan beeldmateriaal vastleggen tijdens de lessen, doch alleen met toestemming van de betreffende cursist(en). Het auteursrecht van dit beeldmateriaal ligt bij HOND en SAMENLEVING.
 17. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij HOND en SAMENLEVING. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid dan wel openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HOND en SAMENLEVING.
 18. Het maken van beeldmateriaal tijdens de lessen is uitsluitend mogelijk na toestemming van de instructeur.
 19. U dient uw auto te parkeren op de door de instructeur aangewezen dan wel aangegeven parkeerplaats.
 20. Het trainingsveld mag voor aanvang van de les niet worden betreden en er moet worden gewacht tot de voorgaande groep klaar is en de trainingsruimte/terrein heeft verlaten. De aanwijzingen van de instructeur moeten worden opgevolgd.
 21. Uw hond dient voor de training te zijn uitgelaten.
 22. Mocht uw hond op het terrein of in de trainingsruimte zijn behoefte doen, dan dient u dit zelf op te ruimen met de aanwezige opruimmiddelen en het afval in één van de aanwezige afvalbakken te deponeren. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 23. U bent verplicht de instructeur op de hoogte te houden van eventuele gezondheidsproblemen van uw hond.
 24. Indien uw hond bijvoorbeeld koorts, een (operatie)wond of diarree heeft, kreupel is of merkbaar pijn heeft, dan is deelname aan de les(sen) niet mogelijk.
 25. Indien er geen overeenstemming is tussen de instructeur en de cursist over de gezondheid van de hond, dan dient de cursist op eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
 26. Indien uw hond loops is dan dient u met de instructeur te overleggen alvorens op de les te verschijnen. De instructeur kan beslissen dat de loopse teef niet aan de cursus kan deelnemen. Om de voortgang van de oefeningen te waarborgen, kan de cursist de les(sen) bijwonen zonder hond. In overleg met de instructeur kan worden afgeweken van de in de factuur vermelde lesperiode.
 27. Uw hond dient gevaccineerd te zijn volgens de algemene entingsadviezen. Te verstaan, te zijn gevaccineerd tegen Parvo, Hondenziekte, Leverziekte en Leptospirose (ziekte van Weil). Kennelhoest is niet verplicht. Een titerbepaling met behulp van de VacciCheck wordt geaccepteerd; wanneer uit deze test blijkt dat er nog voldoende afweerstoffen in het bloed aanwezig zijn, dan hoeft de hond niet te zijn gevaccineerd. Voor aanvang van de eerste les dient het entingsboekje ter inzage te worden meegenomen.
 28. Uw hond dient te zijn ontwormd volgens voorschrift van het ontwormingsmiddel en vrij te zijn van vlooien.
 29. Uw hond dient op het terrein te allen tijde te zijn aangelijnd.
 30. U hond dient tijdens de trainingen te zijn aangelijnd, tenzij de instructeur aangeeft dat de hond los mag.
 31. U mag uw hond op het terrein nooit onbeheerd achterlaten.
 32. De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur te allen tijde op te volgen.
 33. Tijdens de lessen mag er niet worden gerookt of gegeten.
 34. Tijdens de lessen de mobiele telefoons op trilstand of uit.
 35. Gezinsleden, waaronder kinderen vanaf 8 jaar, worden aangemoedigd de lessen bij te wonen, dan wel mee te doen. De instructeur kan anders bepalen, afhankelijk van de aard van de oefening of het niveau van de oefening.
 36. In overleg met de instructeur mogen andere personen de cursussen bijwonen, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist. Deze personen dienen zich te houden aan de geldende huisregels en eventueel nader aangegeven gedragsregels gedurende de training.
 37. De honden hebben een niet slippende halsband of goed passend tuigje om met daaraan een riem van ongeveer 1 meter. Alleen dan is deelname aan de lessen mogelijk.
 38. Het gebruik van een slipketting of halsband zonder “stop” is niet toegestaan en sluit deelname aan de cursus uit.
 39. Fysieke straffen van uw eigen of andermans hond, bijvoorbeeld door schoppen, slaan of slaan met de riem is ten strengste verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering uit de les, van het terrein en beëindiging van de samenwerking. Restitutie van lesgeld is uitgesloten.
 40. Een cursist kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen bij de instructeur. Het verkregen advies is gebaseerd op de ervaring en deskundigheid van de instructeur. Het verkregen advies kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid van HOND en SAMENLEVING voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van het gegeven advies.
 41. Het resultaat van de trainingen is volledig afhankelijk van uw inzet, tijdens de lessen en buiten de lessen. HOND en SAMENLEVING kan daarom geen enkele garantie geven op het resultaat.

Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, verneem ik dat héél graag van u.

Ik zal mijn fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. Ook wil ik er van leren voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op prijs als u mij hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst

Ik houd niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zal ik er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dat heel graag van u. Het liefst in een persoonlijk gesprek met mij. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en dat bied ik natuurlijk graag!

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid of bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde klachtenformulier omschrijven en deze sturen naar Hond en Samenleving.

Zodra ik over deze gegevens beschikken ga ik met uw klacht aan de slag en houd ik u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangst-bevestiging waarin ik vermeld:

 • een korte beschrijving van uw klacht;
 • hoe en wanneer ik uw klacht onderzoek;
 • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van de hondenschool.

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier vorm ik een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat ik u vraag een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Ik streef ernaar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren. Indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en geef ik een schatting aan binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

© HOND en SAMENLEVING algemene voorwaarden privacy links